Lid van de Raad van Toezicht (OR) en een ervaringsplaats-lid

Mensen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling en samen bouwen aan een betere samenleving. Dat is onze passie en professie. Als Bibliotheek maken we de wereld van mensen groter. We dagen de inwoners van Midden-Brabant uit om verder te kijken en helpen ze verder te komen. We zijn er voor alle inwoners in ons werkgebied en willen (zoveel mogelijk) alle doelgroepen daarbinnen bereiken.

Dat lukt beter wanneer onze organisatie een afspiegeling is van de samenleving om ons heen. Daarom streven we ernaar om een inclusieve organisatie te zijn. We hebben een ambitieus nieuw beleidsplan en hebben recent onze organisatie daarop ingericht. We werken volgens het Raad van Toezichtmodel en zijn in verband met het periodiek aftreden en einde zittingstermijn per 1 januari 2022 op zoek naar:

Een lid van de Raad van Toezicht (OR) en een ervaringsplaats-lid

De vacature lid van de Raad van Toezicht betreft de zogenaamde ‘OR-zetel’. Volgens artikel 19 van de statuten van de Stichting heeft de Ondernemingsraad het recht één lid, niet zijnde een personeelslid, voor te dragen voor de Raad van Toezicht.

Onze organisatie
De wereld waarin bibliotheken zich bewegen verandert snel en op verschillende fronten. De Bibliotheek Midden-Brabant is de afgelopen jaren met veel succes omgevormd van een uitleenplek naar een meer programmerende bibliotheek. De vestigingen kregen naast een mooie collectie ook een werkplaats- en podiumfunctie. Door ruimte te geven aan experimenten ontstond in korte tijd een netwerkorganisatie met een grote veelzijdigheid aan samenwerkingspartners. In de coronacrisis wist de organisatie zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden (een bezorgservice (voor 70+), een afhaalbieb en allerlei vormen van online programmering). Dit is mogelijk door het vakmanschap, de bevlogenheid en goede samenwerking van onze tweehonderd medewerkers. In 2020 is de Bibliotheek LocHal verkozen tot Beste Bibliotheek van Nederland. Dit alles kenmerkt onze dynamische organisatie. We hebben net een nieuw beleidsplan. In dit filmpje worden onze maatschappelijke bijdragen en keuzen samengevat.

Onze uitdagingen
Wij willen er met onze bibliotheek zijn voor alle inwoners. Daarom is het belangrijk om steeds te weten wat er lokaal speelt zodat we goed blijven aansluiten bij de lokale behoeften. Zo zitten we steeds meer in de haarvaten van onze samenleving. De bibliotheek is voor een groot deel gesubsidieerd door de gemeentelijke overheid. We willen daarom onze warme relatie met de gemeenten levend houden. We sluiten aan bij de gemeentelijke doelstellingen en bewegen mee met hun maatschappelijke opgaven. We willen graag zichtbaar en bereikbaar zijn voor iedereen, zodat inwoners de brede maatschappelijke functie van de bibliotheek kennen en gebruiken. Daarom willen we actiever uitdragen wie we zijn, wat we doen en welke impact dit heeft. De laatste jaren zijn we met steeds minder middelen steeds meer gaan doen. De inkomsten blijven onder druk staan en met minder middelen kan het niet. Om onze maatschappelijke opgaven te blijven realiseren, moeten we daarom scherpe keuzes maken. Belangrijke opgaven zijn bijvoorbeeld: de jeugd aan het lezen krijgen/houden en zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen in een samenleving waarin steeds meer digitaal gaat (digitale overheid). We hebben gekozen om te werken vanuit vijf bouwstenen: collectie, programmering, publieke plek, informatiefunctie en educatie. Deze hebben elk hun eigen kracht én zijn onderling sterk aan elkaar verbonden. In- en externe samenwerking en onderlinge verbinding zijn hiervoor het cement. De informatiefunctie en educatie zijn de bouwstenen waar we de grootste ontwikkeling op door willen maken.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 leden en een ervaringsplaats-lid.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de tweehoofdige Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, zodat daarmee de kwaliteit van dienstverlening en de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is. Naast toezicht heeft de Raad ook een advies- en klankbordrol. Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaar benoemd en zijn éénmaal voor vier jaar herbenoembaar. De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur. Leden van de Raad van Toezicht zijn woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van de Bibliotheek Midden-Brabant. 

Verder biedt de Raad van Toezicht de mogelijkheid van een ervaringsplaats voor jonge mensen met nog weinig of geen bestuurlijke ervaring. Ervaringsplaats leden worden voor een periode van twee jaar benoemd met een tussenevaluatie na 1 jaar. Het ervaringsplaats-lid neemt volledig deel aan alle vergaderingen en beraadslagingen maar heeft geen formeel stemrecht.
De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6x per jaar bij elkaar. De leden en ervaringsplaats-lid ontvangen een vrijwilligers vacatievergoeding voor hun werkzaamheden.

Profiel Raad van Toezicht lid
Voor de leden van de Raad van Toezicht en het ervaringsplaats-lid zijn een aantal algemene functie-eisen opgesteld waar ieder lid aan moet voldoen, dit zijn:

 •  Kent de statuten en reglementen en de Governance Code Cultuur en handelt daar naar.
 • Heeft affiniteit met de dienstverlening en maatschappelijke opdracht van de bibliotheek;
  1. Geletterde samenleving
  2. Participatie in de samenleving
  3. Leven lang ontwikkelen
 • Heeft bestuurlijke/ toezichthoudende kwaliteiten en bij voorkeur ervaring.
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en beschikt over een relevant netwerk. Heeft inzicht in en ervaring met het krachtenspel in de lokale netwerksamenleving.
 • Kan een juist evenwicht hanteren tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen toezicht houden en adviseren, tussen vertrouwen geven en kritisch volgen.
 •  Heeft het vermogen om snel inzicht te krijgen in beleidsstukken en relevante ontwikkelingen en verhoudingen en kan op basis daarvan het beleid van de organisatie en het functioneren van de raad van bestuur toetsen.
 • Heeft een goede maatschappelijke antenne, inzicht in de externe context van de organisatie en de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitvoeren en daarbij een eigen meerwaarde toe te voegen.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de activiteiten van de raad van toezicht.
 • Handelt integer, onafhankelijk en met zelfreflectie en verantwoordelijkheidsgevoel.

Naast algemene functies-eisen zijn voor de functie ook een aantal specifieke functie-eisen geformuleerd die verband houden met de rol en functie binnen de Raad van Toezicht en de bij de Raad aanwezige kennis en competenties.

 • Kennis van en/of ervaring met HR-vraagstukken
 • Kennis van en/of ervaring met medezeggenschap
 • Kennis van en/of ervaring met persoonlijke en organisatieontwikkeling
 • Kennis van en/of ervaring met arbeidsmarktvraagstukken

Profiel ervaringsplaats-lid
Voor het ervaringsplaats-lid gelden dezelfde algemene functie-eisen met uitzondering van bestuurlijke ervaring. Voor het ervaringsplaats-lid gelden geen specifieke functie-eisen. Wel zijn kennis van en/of ervaring met op één of meerdere van de volgende zaken een pré:

 • specifieke doelgroepen waar de bibliotheek zich op richt
 • innovatie en digitale ontwikkelingen
 • co-creatie

Diversiteit
De Bibliotheek Midden-Brabant streeft er naar alle doelgroepen te bereiken en een inclusieve organisatie te zijn. Daarom willen we ook graag diversiteit in onze Raad van Toezicht: kandidaten voor zowel lid Raad van Toezicht en voor het ervaringsplaats-lid die qua netwerk, ideeën en/of achtergrond een verrijkende aanvulling zijn worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Procedure
Beide functies doorlopen een vergelijkbare selectieprocedure. De selectie vindt in drie rondes plaats. Op basis van alle reacties worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor de eerste ronde, die op dinsdag 23 november tussen 18.00 en 21.30 uur voor de ervaringsplaats zal plaatsvinden en op woensdag 24 november tussen 18.00 en 21.30 uur voor de vacature lid Raad van Toezicht. Deze ronde heeft het karakter van een wederzijdse kennismaking. Een beperkt aantal kandidaten gaan door naar de tweede ronde op dinsdag 7 december tussen 18.00 en 22.00 uur. In dit gesprek staat een vooraf verstrekte casus centraal.

De definitieve besluitvorming vindt plaats in de RvT vergadering van 16 december. Hieraan voorafgaand vindt nog een gesprek met de voltallige Raad van Toezicht plaats (donderdag 16 december tussen 19.00 en 20.00 uur). De aanstelling is per 1 januari 2022. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en directie en in geval van lid Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad.

Praktische informatie
U kunt uw reactie vóór 12 november 2021 sturen naar Raad van Toezicht van de Bibliotheek Midden-Brabant, t.a.v. de selectiecommissie, Postbus 3195, 5003 DD Tilburg of secretariaat@bibliotheekmb.nl.
Als u vragen hebt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter van de Ondernemingsraad en/of aan de directie dan kunt u via het secretariaat contact met hen opnemen secretariaat@bibliotheekmb.nl.