Voorwaarden en huisregels voor bezoekers en leners

Hieronder staan de algemene voorwaarden en huisregels van de Bibliotheek Midden-Brabant. Lees alles over het lidmaatschap, de contributie, leentermijnen, computergebruik, enzovoorts.

1. Algemeen

 1. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over de bibliotheek, dan worden daarmee alle vestigingen en diensten van de Bibliotheek Midden-Brabant bedoeld.
 2. Alle gebouwen van de Bibliotheek Midden-Brabant zijn vrij toegankelijk op de vastgestelde openingstijden. Op de vestigingenpagina's vind je meer informatie over de openingstijden en diensten per vestiging.
 3. De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk om materialen te raadplegen, om te zoeken naar informatie en om te studeren en werken.
 4. Wilt u materialen lenen, dan dien je te beschikken over een geldige bibliotheekpas, verstrekt door de Bibliotheek Midden-Brabant.
 5. Bij de uitgang van de bibliotheek wordt elektronisch gecontroleerd of de meegenomen materialen zijn geregistreerd.
 6. Aan bezoekers die de bepalingen van de onderhavige voorwaarden of huisregels overtreden, kan de toegang tot de bibliotheek en het gebruik van haar diensten worden ontzegd door de Raad van Bestuur.
 7. Camera's houden toezicht in de vestigingen. In het protocol Camerabewaking is vastgelegd hoe in voorkomende gevallen met opgenomen beelden wordt omgegaan.

2. Huisregels

 1. Je gedrag mag andere bibliotheekbezoekers niet hinderen. Bij verstoring van de openbare orde, word je uit de bibliotheek verwijderd.
 2. Van iedere vorm van agressie, geweld of diefstal doen we aangifte bij de politie.
 3. Het is niet toegestaan huisdieren mee naar binnen te nemen. De blindengeleidehond of sociale-hulphond mag zijn of haar baas vanzelfsprekend wel begeleiden.
 4. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen, (e-)sigaretten en sigaren te roken en/of verdovende middelen te gebruiken.
 5. Skateboarden, skeeleren, inlinen of rolschaatsen is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
 6. Aanwijzingen van medewerkers moeten worden opgevolgd. De medewerkers van de bibliotheek kunnen je op je gedrag aanspreken en je zo nodig, namens de Raad van Bestuur, de toegang ontzeggen.
 7. De Bibliotheek Midden-Brabant is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

3. Regels voor computergebruik

 1. Je moet voor het gebruik van een computer betalen. De websites op de startpagina zijn gratis. Bibliotheekleden kunnen per dag 1 uur gratis gebruikmaken van een computer. Naast het abonnement bestaat er ook een computerpas. Hiermee kan je 1 uur per dag gratis gebruikmaken van een computer. Wil je als bibliotheeklid of bezitter van een computerpas langer dan 1 uur gebruikmaken van een computer, dan moet je deze extra tijd betalen. Je kunt een tegoed op je pas zetten waarmee je dit kunt betalen. Voor printen en kopieren moet ook betaald worden. Ben je geen lid en heb je geen computerpas dan kun je een tegoedbon kopen om gebruik te maken van de computer, te kopieren of te printen. 
 2. In de bibliotheek kun je gebruikmaken van gratis wifi.
 3. Let altijd op als je persoonlijke gegevens invoert op de computer; je maakt gebruik van een computer in een publieke ruimte. Vergeet niet uit te loggen bij het verlaten van de computer.
 4. Pornografische, fascistische, racistische en andere aanstootgevende informatie raadplegen, publiceren, uploaden en/of verspreiden is niet toegestaan.
 5. Voor je eigen veiligheid mogen er geen documenten op de harde schijf worden opgeslagen. Documenten kun je opslaan op een USB-stick. Ze zijn te koop bij de informatiebalies.
 6. Muziek luisteren op een publiekscomputer kan via een eigen hoofdtelefoon. Heb je geen hoofdtelefoon, dan kun je er eentje kopen bij de infopunten in de bibliotheek.

4. Lidmaatschap en bibliotheekpas

 1. Voor het gebruik van materialen van de Bibliotheek Midden-Brabant buiten de bibliotheek is een geldig bibliotheekabonnement verplicht.
 2. Iedereen kan zich bij de Bibliotheek Midden-Brabant als lid laten inschrijven, tenzij hem of haar de toegang tot de bibliotheek is ontzegd. Inschrijving kan zowel ter plekke in een van de vestigingen plaatsvinden, als digitaal via het inschrijfformulier
 3. Opzeggen gaat via Mijn Menu. Door eerst in te loggen en dan, in het menu, te kiezen voor 'Abonnement opzeggen'. 
 4. Een bibliotheekabonnement wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Als geldig legitimatiebewijs worden de volgende documenten geaccepteerd: paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands vreemdelingendocument en ID-kaart of paspoort uit een EER-land.
 5. Kinderen tot 16 jaar hebben toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger nodig voor het afsluiten van een abonnement. Hiertoe moet bij de bibliotheek een formulier door een ouder/wettelijke vertegenwoordiger ingevuld en ondertekend worden.
 6. Bij inschrijving krijgt elk lid, of diens wettelijke vertegenwoordiger, de folder 'Informatie en tarieven'. De uitgebreide leenvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. Door je in te schrijven als lener verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de leenvoorwaarden.
 7. Registratie en gebruik van persoonsgegevens (bij ledenadministratie, klachtenprocedures, cameratoezicht, enquêtes) vindt plaats conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 8. Voor iedereen tot en met 17 jaar is het bibliotheekabonnement gratis. Zie voor informatie: www.bibliotheekmb.nl, of haal de folder 'Informatie en tarieven'.
 9. Voor bepaalde materiaalsoorten is, buiten de jaarlijkse contributie, leengeld verschuldigd.
 10. Informatie over tarieven staat op de tarievenpagina van de bibliotheeksite. Daar worden ook de leentermijnen, het leengeld en de overige tarieven genoemd.
 11. Een aantal abonnementen (bijvoorbeeld een Klein abonnement) werkt als een strippenkaart. Je begint met 50 strippen. Elke keer dat je een boek leent of verlengt gaat er een strip af. Als een dergelijk abonnement wordt verlengd, zullen niet gebruikte strippen komen te vervallen. Het tegoed kan niet worden meegenomen naar het volgende abonnementsjaar. In Mijn Menu, onder 'Details Financiële Posten' is terug te zien hoeveel strippen er nog beschikbaar zijn.
 12. Het bibliotheekabonnement is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek. De bibliotheekpas moet zorgvuldig worden gebruikt en bewaard. Abonnementhouders zijn aansprakelijk voor (financiële) gevolgen als de bibliotheekpas, al dan niet met toestemming, door derden wordt gebruikt.
 13. De hoofdpashouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de partnerpas.
 14. Bij vermissing van de bibliotheek- of partnerpas kan de eigenaar van de pas via Mijn Menu of in de bibliotheek de pas blokkeren, zodat misbruik kan worden tegengegaan. Voor transacties die hebben plaatsgevonden voordat van vermissing bij de bibliotheek aangifte is gedaan, wordt de eigenaar van de pas of diens wettelijk vertegenwoordiger aansprakelijk gesteld.
 15. Na aangifte van vermissing kun je een nieuwe pas aanvragen tegen de geldende vergoeding en regels. Indien de bibliotheekpas later wordt teruggevonden, vindt geen restitutie plaats.
 16. Veranderingen in (e-mail)adres dienen door de lener aangepast te worden via 'Mijn Menu' op de website, of in de Bibliotheek zelf. Eventuele gevolgen van een fout in de opgegeven gegevens, zijn geheel voor risico en rekening van de leden.

5. Contributie en verlenging abonnement

 1. Abonnementsovereenkomsten worden aangegaan voor een vastgestelde termijn van één jaar, ofwel 12 volledige maanden. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Een uitzondering daarop vormen de bibliotheekpassen voor speciale acties en de gastleenpas.
 2. In het eerste lidmaatschapsjaar is opzeggen niet mogelijk. Na het eerste jaar kun je het abonnement, met inachtneming van de wettelijk opzegtermijn van een maand, maandelijks opzeggen. De automatische incasso wordt dan stopgezet en het resterende bedrag geretourneerd. Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd, en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Betaling via automatische incasso kan op elk gewenst moment worden stopgezet.
 3. Jaarlijks moeten de abonnementsgelden voor de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.
 4. Na ontvangst van de betaling door de bibliotheekpas wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe pas. Verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn aan betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een bibliotheekpas.

6. Lenen en reserveren van materialen

 1. De leenvoorwaarden (met daarin onder meer het aantal te lenen materialen per pas en de leentermijnen) staan op de tarievenpagina van deze website. De Raad van Bestuur van de Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor afwijkende leenregels te hanteren.
 2. In totaal mag je per abonnement (ook bij een abonnement waaraan een partnerpas is gekoppeld) 25 materialen tegelijkertijd in bezit hebben. Bij een abonnement met de optie Beeld & Geluid mag je tegelijkertijd 50 materialen in bezit hebben. Daarvan mogen 25 materialen games, films of muziekdragers zijn.
 3. Leden zijn verplicht alle te lenen materialen voor het verlaten van de bibliotheek te registreren. Een aantal door de bibliotheek te bepalen materialen is alleen beschikbaar voor inzage in de bibliotheek.
 4. Voor de controle of bij materialen met een leeftijdsgrens dient het lid de minimaal vereiste leeftijd te hebben bereikt. Bij gerede twijfel is het personeel van de bibliotheek gerechtigd naar een legitimatiebewijs te vragen. Wanneer je geen legitimatiebewijs kunt overleggen of wanneer blijkt dat je niet aan de minimaal vereiste leeftijd voldoet, kun je het materiaal niet lenen.
 5. Bij het lenen van films op dvd en Blu-ray wordt uitgegaan van de leeftijdsbegrenzing (van Kijkwijzer). Die staat vermeld op de verpakking. Voor games geldt de PEGI-code op de verpakking. Zie, voor meer informatie: pegi.info. De bibliotheek is verplicht leeftijdsbegrenzing te volgen. In de zelfbediening worden films voor 12 jaar en ouder geblokkeerd wanneer een kind jonger is dan de aangegeven leeftijdsaanduiding.

7. Leentermijnen: (te laat) inleveren


7a. Voor leden met een jeugd-, jongeren- of scholierenabonnement

 1. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd en op de juiste manier inleveren van de geleende materialen binnen de geldendeleentermijn.
 2. Leden moeten beschadiging of verlies van een materiaal direct melden bij de klantenservice of in een van de bibliotheekvestigingen.
 3. Voor leden met een jeugd-, jongeren- of scholierenabonnement wordt geen te-laat-geld gerekend.
 4. Verlenging van de leentermijn - maximaal vijf keer - is mogelijk als het gewenste materiaal niet is gereserveerd door iemand anders. Verlengenkan via 'Mijn Menu' op de website, de Bibliotheek-app of in de bibliotheekvestigingen. 'Bestsellers' kunnen niet verlengd worden.
 5. Als materialen niet binnen de geldende leentermijn worden ingeleverd of verlengd, ontvangen de leden via de mail en/of per post een bericht. In dit bericht wordt gevraagd om de materialen zo spoedig mogelijk terug te brengen.
 6. Wanneer de geleende materialen na 5 weken nog niet zijn ingeleverd, krijgt de klant per post een factuur voor de vervangingskosten.
 7. Wanneer de geleende materialen na 11 weken nog niet zijn ingeleverd of gekocht, wordt de bibliotheekpas geblokkeerd, totdat de materialen terug zijn gebracht of de factuur is voldaan. Daarnaast kan de Bibliotheek Midden-Brabant een vordering tot teruggave en/of schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechter. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het betreffende lid. De geleden schade zal via een incassoprocedure worden verhaald.
 8. Naar alle leners van wie het e-mailadres bekend is, wordt een paar dagen voor het verstrijken van de leentermijn een herinneringsberichtgestuurd. Die zogeheten ‘attenderingsservice’ is een dienst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De verantwoordelijkheid om de materialen optijd in te leveren, blijft dus bij de lener liggen. 

7b. Voor leden van 18 jaar en ouder (scholierenpassen uitgezonderd)

 1. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd en op de juiste manier inleveren van de geleende materialen binnen de geldende leentermijn.
 2. Leden moeten beschadiging of verlies van een materiaal direct  melden bij de klantenservice of in een van de bibliotheekvestigingen.
 3. Verlenging van de leentermijn – maximaal vijf keer – is mogelijk als het gewenste materiaal niet is gereserveerd door iemand anders. Verlengen kan zowel via 'Mijn Menu' op de website en de Bibliotheek-app, als in de bibliotheekvestigingen.'Bestsellers' kunnen niet verlengd worden.
 4. Als materialen niet binnen de geldende leentermijn worden ingeleverd of verlengd, is vanaf de eerste dag na het verstrijken van de leentermijn te-laat-geld verschuldigd per materiaal per dag.
 5. Boetes kunnen betaald worden met de pinpas via het betaalstation in de bibliotheekvestiging. Of via Ideal in de Wise-app op een mobiele telefoon en in ‘Mijn menu’ op www.bibliotheekmb.nl op een computer.
 6. In enkele bibliotheken kun je buiten openingstijden materialen in de speciale brievenbussen inleveren. Over materialen die op de uiterste inleverdatum, maar ná sluitingstijd ingeleverd worden, wordt één dag te-laat-geld in rekening gebracht.
 7. Indien de hoogte van de nog te betalen bedragen – leengeld en/of te-laat-geld – een vastgesteld limietbedrag overschrijdt of langer openstaat dan de daarvoor vastgestelde termijn, zal de mogelijkheid materialen te lenen en/of verlengen geblokkeerd worden. Materialen lenen of verlengen is dan pas weer mogelijk als de verschuldigde bedragen zijn voldaan. 
 8. Wanneer geleend materiaal niet wordt teruggebracht, kan de Bibliotheek Midden-Brabant een vordering tot teruggave en/of schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechter. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het betreffende lid. De geleden schade zal via een incassoprocedure worden verhaald.
 9. Naar alle leners van wie het e-mailadres bekend is, worden een paar dagen voor het verstrijken van de leentermijn van geleende materialen, herinneringsberichten gestuurd. Die zogeheten attenderingsservice is een dienst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De verantwoordelijkheid om de materialen op tijd in te leveren, blijft dus bij de lener liggen. 

8. Schade aan, of verlies van materialen

 1. De leden zijn aansprakelijk voor het geleende materiaal. Beschadiging of verlies moet direct worden gemeld. Het materiaal dient op een doeltreffende wijze te worden beschermd en in dezelfde staat als verkregen te worden terugbezorgd.
 2. Voor beschadiging en verlies van materiaal wordt bij de leden een schadevergoeding in rekening gebracht. Voor zoekgeraakte of niet ingeleverde materialen brengt de Bibliotheek Midden-Brabant administratie- en vervangingskosten (de nieuwwaarde) in rekening. Als deze rekening is betaald, wordt het materiaal van de rekening eigendom van de lener en zal er nooit meer restitutie worden gegeven.
 3. Indien een bibliotheeklid een schadevergoeding of andere schuld niet betaalt, kan het recht op lenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Daarnaast komen alle door de Bibliotheek Midden-Brabant te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van het betreffende, nalatige lid.
 4. Wanneer de Bibliotheek Midden-Brabant genoodzaakt is een vordering uit handen te geven aan een incassobureau, is de nalatige lener automatisch, naast het bedrag van de schadevergoeding aan de Bibliotheek Midden-Brabant, tenminste de incassokosten verschuldigd.
 5. Indien door geleende games, cd-rom’s en dvd’s schade ontstaat aan apparatuur is de Bibliotheek Midden-Brabant niet aansprakelijk voor deze schade.

9. Afhandeling van klachten

 1. Wanneer daartoe aanleiding is, kunnen leden een klacht indienen. In eerste instantie dien je dan contact op te nemen met de desbetreffende bibliotheek, medewerker of manager. De klacht zal binnen een termijn van twee weken behandeld worden.
 2. Als een lid een klacht heeft ingediend en niet tevreden is met het resultaat, kan deze een schriftelijke klacht indienen. De klacht zal binnen een termijn van twee weken worden behandeld.
 3. Wanneer een schriftelijke klacht wordt ingediend, beslist als eindverantwoordelijke de Raad van Bestuur van de Bibliotheek Midden-Brabant over de gevolgen.  

10. Geldigheid algemene voorwaarden

 1. Voor deze voorwaarden geldt dat de meest recente versie van toepassing is. Bij de vaststelling van een hernieuwde ofwel aangepaste versie vervallen alle voorgaande versies. De datum van vaststelling is tevens de datum waarop de voorwaarden ingaan.
 2. De variabele gegevens zoals contributiebedragen, leentermijnen, te laat gelden, openingstijden en dergelijke worden jaarlijks bekendgemaakt via www.bibliotheekmb.nl.
 3. Indien de onderhavige voorwaarden ingrijpende veranderingen ondergaan, zal het door middel van afzonderlijke mededelingen aan het publiek kenbaar worden gemaakt.
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur van de Bibliotheek Midden-Brabant.